Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Aπο την Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης 13/4/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
            
Ταχ.. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28, Τηλ:22670-22320 FAX :22670-22063
 E-MAIL : info@daa.gov.gr
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2011            Αριθμ.Πρωτ.  : 2732
Στο Δίστομο, Τετάρτη 13 Απριλίου 2011 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:
1. Ενημέρωσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και την σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας οικονομικού έτους 2011. Η Δημοτική επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 2α & 3  του  άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος  δράσης.
Στην συνέχεια ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και πληροφόρησε τα μέλη της επιτροπής  ότι οι Δημοτικές και Τοπικές  Κοινότητες του Δήμου έχουν υποβάλλει προτάσεις – έργα  για την κατάρτιση του  τεχνικού προγράμματος έτους 2011.

Συνεχίζοντας έδωσε τον λόγο στον κ. Παπαδρόσο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου, ειδικότητας Π.Ε.3 - Πολιτικών Μηχανικών.
Ο κ. Παπαδρόσος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα ταμειακά υπόλοιπα που προκύπτουν την 31-12-2010 στις Δημοτικές Ενότητες Διστόμου , Αράχωβας, Αντίκυρας καθώς και το προβλεπόμενο ποσό επιχορήγησης από την ΣΑΤΑ για το έτος 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου –Αράχωβας – Αντίκυρας το συνολικό ταμειακό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 978.925,77 € και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό επιχορήγησης από την ΣΑΤΑ 2011 ανέρχεται στο ποσό των 480.107,31 €, συνολικό ποσό την 31/12/2010 που είναι διαθέσιμο στον Δήμο 1.459.033,08 €.
Επιπρόσθετα ο  κ. Δήμαρχος τόνισε την ύπαρξη του προβλήματος της  είσπραξης  των  φόρων, όπως είναι ο φόρος παρεπιδημούντων,  του 0,5% επί του Φ.Π.Α., τελών ύδρευσης, Τ.Α.Π. και άλλων φόρων και τελών που θα πρέπει να εισπραχθούν έτσι ώστε να συνταχθεί σωστά ο προϋπολογισμός και να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία μεταξύ των δημοτών – πολιτών – επαγγελματιών του Δήμου.
 Στην συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε όλα τα μέλη να εκφέρουν τις απόψεις σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και δημότες - μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους και διατύπωσαν τις γνώμες επί του ανωτέρω θέματος  ως εξής:
Ο κ. Παντίσκας Αναστάσιος , εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών Διστόμου αναφέρθηκε στην είσπραξη του Τ.Α.Π. από το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδας.
Ο κ. Τζιτζώκος Αριστείδης, εκπρόσωπος της Πολιτιστικής Εταιρείας ‘Το Μαρτυρικό Δίστομο και οι 218 σφαγιασθέντες΄ πρότεινε να βρεθεί έκταση 7 στρεμμάτων περίπου για την φύτευση δένδρων, ώστε να δημιουργηθεί «Το Δάσος των 218 σφαγιασθέντων».
Ο κ. Αλεξανδράκος – Αλμπάνης Χαράλαμπος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αράχωβας, πρότεινε να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό η μεταφορά των μαθητών, αφότου σταματήσει να την παρέχει η Περιφέρεια και μεταφερθεί η αρμοδιότητα στους Δήμους.
Ο κ. Σεφερλής Ανδρέας, πρόεδρος Τ.Ε.Ε. Νομού Βοιωτίας, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Δήμου και συγκεκριμένα πρότεινε την δημιουργία «Αναπτυξιακού Συνεδρίου» το οποίο θα αποτελείται από ομάδες πολιτών και να υποστηρίζεται από τον Δήμο. Σκοπός του συνεδρίου θα είναι η ανάπτυξη τόσο στον χειμερινό τουρισμό (Αράχωβας) όσο και στον καλοκαιρινό τουρισμό (Αντίκυρας – Παραλίας Διστόμου), αλλά και την ιστορική ανάπτυξη (Διστόμου) και την εκκλησιαστική ανάπτυξη (Στειρίου), έτσι ώστε ο Δήμος Διστόμου- Αράχωβας – Αντίκυρας να εχεί μια συνεχή πορεία ανάπτυξης.
Επίσης ανέφερε τον καθορισμό των ορίων μεταξύ του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και του Χιονοδρομικού Κέντρου αλλά και το πρόβλημα της αναστολής των οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Παρνασσού. Θα πρέπει να διευκρινιστούν – ξεκαθαριστούν  όλα τα παραπάνω θέματα για να προχωρήσει η ανάπτυξη του Παρνασσού.
   Με τον κ. Σεφερλή συμφώνησε η κ. Ναυπακτίτου Καλούσα, δημότισσα Αράχωβας, ο κ. Σπάρταλης Θωμάς, δημότης Αράχωβας προσθέτοντας να δημιουργηθεί λίμνη και φυσικοί ταμιευτήρες νερού μέσω προγράμματος ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία τεχνητής χιόνωσης  στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και ο κ. Ιωάννης  Γεωργακός, εκπρόσωπος συλλόγου ξενοδόχων Αράχωβας.
   Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του προέδρου,
τις προτάσεις που αναφέρθηκαν
το άρθρου 76 του Ν. 3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Οι ανωτέρω γνώμες και απόψεις να προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας κατά το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
2) Να εισηγηθεί τον κανονισμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Εκτελεστική Επιτροπή και κατόπιν να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Το πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται :  

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ 
        ΤΑ ΜΕΛΗ