Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς κ.Κλέαρχος Περγαντάς προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια (έδρα Λαμία). Για την ανωτέρω θέση απαιτούνται:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ...
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από καταδίκη για αδικήματα από αυτά που ορίζονται
στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τεύχος Α΄/9-2-2007) «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν. Π.
Δ. Δ. »
4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α. Ε. Ι. ή Τ. Ε. Ι.
5. Να κατέχει αξιόλογη διοικητική εμπειρία
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοίκησης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλ. Ελευθερίας 3 – Λαμία – ΤΚ 35100) μέσα σε χρονικό διάστημα
πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον Τοπικό Τύπο, αίτηση ,
συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά , επικυρωμένα:
· Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
· Φωτοτυπία τίτλου σπουδών
· Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
· Βιογραφικό σημείωμα
· Κάθε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
καθορίζονται με την παρούσα προκήρυξη