Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Δ.Α.Α.

«Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά από την εκλογή τους εκλέγουν, με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ό Πρόεδρος της Επιτροπής. (άρθρο 74, παρ.6 Ν.3852/2010). Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της αντίστοιχης Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Εάν και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής. Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη μειοψηφία, η οποία πρότεινε στο σώμα το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βαλαούρα Νικόλαο, ως Αντιπρόεδρο αυτής. Η πρόταση έγινε δεκτή από τον κ. Βαλαούρα Νικόλαο. Κατόπιν ακολούθησε φανερή ψηφοφορία. Ο κ. Βαλαούρας Νικόλαος έλαβε έξι (6) ψήφους. Κατά ψήφισε το μέλος της επιτροπής Κα Τρομπούκη – Βαρσάμη Χαρίκλεια, δικαιολογώντας την άποψή της λέγοντας ότι: «διαφωνώ με την εκλογή του συγκεκριμένου μέλους ως αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι ο κ. Βαλαούρας έχει εκκρεμείς οφειλές προς τον Δήμο». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του άρθρ.74 παρ.6 του Ν. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την εκλογή του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που διενεργήθηκε σήμερα με φανερή ψηφοφορία και κατά την οποία εκλέχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαλαούρας Νικόλαος ως Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για τα έτη 2013 - 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Οικονομάκης Παναγιώτης
ΤΑ ΜΕΛΗ
  1. Τρομπούκη – Βαρσάμη Χαρίκλεια
  2. Παπαϊωάννου Στέφανος
  3. Μπεζεντές Γεώργιος
  4. Λουκά – Μπελίτσα Παναγιού
  5. Πάστρας Ιωάννης
  6. Βαλαούρας Νικόλαος