Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30/1/2013 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 30η Ιανουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Σύσταση επιτροπής αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 2ο: Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων, Προμηθειών και Εργασιών. {Εισηγητής: ΣΥΡΟΥ ΛΕΝΑ}
Θέμα 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). {Εισηγητής: ΣΥΡΟΥ ΛΕΝΑ}

Θέμα 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου. {Εισηγητής: ΣΥΡΟΥ ΛΕΝΑ}
Θέμα 5ο: Εκλογή δύο μελών από την παράταξη της μειοψηφίας κατά τη διαδικασία του αρ. 74 του Ν. 3852/2010 για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο κατά το άρ. 45 του Ν. 3979/2011 {Εισηγητής: ΣΥΡΟΥ ΛΕΝΑ}
Θέμα 6ο: Αντικατάσταση μέλους στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης σύμβασης ΔΕΠΟΔΑΛ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 20.123,62 € του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2013 και κατανομή στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 19.480,43 € του ΥΠΕΣ από απόδοση ποσού Ε΄δόσης του αρ. 27 του Ν. 3756/09 και κατανομή σε κωδικούς ληξιπρόθεσμων οφειλών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 13.437,76 € του ΥΠΕΣ από ΘΗΣΕΑΣ για οικονομική τακτοποίηση του έργου ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΖΕΜΕΝΟΥ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 72.746,66 € του ΥΠΕΣ από ΘΗΣΕΑΣ για το έργο ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ". {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 22.650,00 € του ΥΠΕΣ από 1η εντολή ΣΑΤΑ/2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 93.601,83 € του ΥΠΕΣ (τακτική κατανομή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012). {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Άνοιγμα έντοκων λογαριασμών όψεως προς διασφάλιση της καταβολής των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ" {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 15ο: Έγκριση του 3ου Α.Π. και πίνακα εργασιών του έργου "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ". {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 16ο: Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: ΒΑΝΑ ΖΩΗ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ}
Θέμα 17ο: Έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: ΒΑΝΑ ΖΩΗ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ}
Θέμα 18ο: Έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων κ.λ.π. {Εισηγητής: ΕΦΗ ΙΓΓΛΕΖΟΥ-ΚΟΡΟΔΗΜΟΥ}
Θέμα 19ο: Διαχείριση δημοτικών βοσκοτόπων, καθορισμός τρόπου χρήσεως αυτών, δικαίωμα βοσκής κ.λ.π. στη Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΕΦΗ ΙΓΓΛΕΖΟΥ-ΚΟΡΟΔΗΜΟΥ}
Θέμα 20ο: Ποιότητα και καταλληλότητα πόσιμου νερού από τη γεώτρηση στη θέση ΤΣΕΡΕΣΙ της Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ. (Ενημέρωση) {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ} 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύρου Ελένη 

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ελένη Σύρου θα βρίσκεται τη Δευτέρα 28-1-2013 και από ώρα 12.00΄ έως 13.30΄ στο δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Διστόμου για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων στα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.