Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση Δ.Σ. της 6/1/2013 στο Δήμο Δ.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ
Τηλ.: 22673-50119 FAX: 22670-22063
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (10ης Ιουνίου 28 Δίστομο) στις 6 Ιανουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 19:00΄ ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.