Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας δασκάλου χιονοδρομίας στο Χ.Κ.Παρνασσού

Η εκμάθηση του αθλήματος της χιονοδρομίας είναι δραστηριότητα άμεσα συνδεόμενη με τις λειτουργικές ανάγκες του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού και πολύ σημαντική για την διαμόρφωση της χιονοδρομικής παιδείας των πελατών, την μείωση των ατυχημάτων και την γενικότερη ανάπτυξη του ΧΚΠ. Για τούς λόγους αυτούς το ΧΚΠ θεσπίζει επαγγελματικό εισιτήριο εκπαιδευτή χιονοδρομίας με το οποίο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενες οργανωμένες σχολές και ανεξάρτητους δασκάλους χιονοδρομίας προκειμένου να συνεργαστεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του σε υπηρεσίες παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν με αίτηση τους στο ΧΚΠ , με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
 
Α. ΣΧΟΛΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
 Προϋποθέσεις Λειτουργίας:
 • Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δασκάλων για κάθε σχολή θα είναι 5 δάσκαλοι για τις καθημερινές και 10 δάσκαλοι για τις ημέρες αιχμής, με υποχρέωση δραστηριοποίησης τόσο στην θέση «Κελάρια 1750» όσο και στην θέση «Φτερόλακα 1840».
 • Η κάθε σχολή χιονοδρομίας θα μπορεί να απασχολεί όσους δασκάλους επιθυμεί και να προμηθευτεί τα απαραίτητα επαγγελματικά εισιτήρια χρήσης των εγκαταστάσεων ΧΚΠ ανάλογα με το εύρος των εργασιών της. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εισιτηρίων για να γίνει μια σχολή αποδεκτή και να εγκατασταθεί στο ΧΚΠ είναι η προμήθεια 10 ονομαστικών επαγγελματικών εισιτηρίων δασκάλων χιονοδρομίας 80 μονάδων, αξίας 600€ το καθένα (σύνολο 6.000€ για κάθε σχολή).
 • Όλες οι σχολές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως σημείο αναφορά τους το χώρο υποδοχής του κτιρίου του ΧΚΠ στη θέση «Κελάρια 1750», όπως θα τους υποδειχθεί από την Διεύθυνση του ΧΚΠ. Εκεί ο πελάτης του ΧΚΠ θα μπορεί να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να επιλέξει σχολή σύμφωνα με τις επιθυμίες και ανάγκες του.
 •  Για όσες σχολές απασχολήσουν 10 άτομα και πλέον διδακτικό προσωπικό και προαγοράσουν τουλάχιστον 10 ονομαστικά εισιτήρια δασκάλων των 80 μονάδων, συνολικού ποσού 6.000€ (10Χ600€ για κάθε σχολή), θα παρασχεθούν επιπλέον τα κάτωθι προνόμια:
  • Δικαίωμα προμήθειας εισιτηρίου, (κατηγορίας κανονικού ημερήσιου ή πολύποντου ενήλικα), για αριθμό δασκάλων της σχολής 15 και άνω, χωρίς την προσαύξηση 50%, δηλαδή στην κανονική τιμή ενηλίκου.
  • Δυνατότητα χρήσης βοηθητικού χώρου στη θέση «Κελάρια 1950» καθώς και στην θέση «Φτερόλακα 1840». Η κατανομή των βοηθητικών χώρων θα γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης του ΧΚΠ κατά προτεραιότητα λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα της σχολής.
 • Οι συνεργαζόμενες σχολές και οι δάσκαλοι αυτών θα προβάλλονται ως επίσημοι συνεργάτες στην ιστοσελίδα του ΧΚΠ, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται οι πελάτες του ΧΚΠ να επιλέγουν συνεργάτες του ΧΚΠ και να αποφεύγουν για την σωστή εξυπηρέτηση και ασφάλεια τους δασκάλους μη βεβαιωμένων τυπικών προσόντων.
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση της κάθε ενδιαφερόμενης σχολής.
β. Ισχύουσα άδεια λειτουργίας σχολής χιονοδρομίας από αρμόδια υπηρεσία σχετικής Νομαρχίας (Ν.Ε.Φ.Α).
γ. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ιδιωτικής σχολής αθλημάτων / Α.Φ.Μ / θεωρημένη ταμειακή μηχανή και μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
δ. Ονομαστικό κατάλογο των δασκάλων της σχολής, που θα δραστηριοποιούνται στο ΧΚΠ για τη χιονοδρομική περίοδο 2012-2013, με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων τους. Ο εν λόγω κατάλογος θα  ανανεώνεται σε περίπτωση κάθε μεταβολής.
ε. Αναλυτικό τιμοκατάλογο όλων των κατηγοριών μαθημάτων.
ζ. Υπεύθυνες Δηλώσεις:
 • Υπεύθυνη Δήλωση του επιτηδευματία που να καθορίζει τον Διευθυντή της σχολής (όπως αυτός αναγράφεται και στην άδεια λειτουργίας της) και τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του. Ο υπεύθυνος της σχολής ή ο αντικαταστάτης του θα είναι συνεχώς παρόντες κατά την λειτουργία του ΧΚΠ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση καθημερινής λειτουργίας με ελάχιστο αριθμό δασκάλων 5 τις καθημερινές και 10 τις αργίες για τους μήνες Δεκέμβριο έως και Απρίλιο, τόσο στη θέση «Κελάρια 1950» όσο και στη θέση «Φτερόλακα 1840».
 
Β. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
 Προϋποθέσεις:
 • Οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι θα δραστηριοποιούνται στο ΧΚΠ αυστηρά ατομικά χωρίς δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε βοηθητικού προσωπικού.
 • Θα γίνονται αποδεκτοί μόνο κατόπιν αιτήσεως τους με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθευτούν το προβλεπόμενο εισιτήριο επαγγελματία δασκάλου (κανονικό ημερήσιο ή πολύποντο ενήλικα, προσαυξημένο κατά 50%)
 • Όλοι οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι θα μπορούν να κάνουν χρήση κοινού χώρου, ως σημείο συνάντησης με πελάτες (meetingpoint) στο κτήριο υποδοχής του ΧΚΠ στη θέση «Κελάρια 1750». Εκεί ο πελάτης του ΧΚΠ θα μπορεί να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να επιλέξει σύμφωνα με τις επιθυμίες και ανάγκες του. Ο χώρος θα υποδεικνύεται και οριοθετείται από την Διεύθυνση του ΧΚΠ
 • Οι συνεργαζόμενοι δάσκαλοι θα προβάλλονται ως επίσημοι συνεργάτες στην ιστοσελίδα  του ΧΚΠ, μέσω της οποίας οι πελάτες-χιονοδρόμοι θα ενημερώνονται πώς να διασφαλίσουν την σωστή παροχή υπηρεσιών μαθημάτων χιονοδρομίας επιλέγοντας τους συνεργαζόμενους με το ΧΚΠ, αποφεύγοντας τους δασκάλους αμφιβόλων προσόντων και παράνομης δραστηριότητας. Εκεί θα συστήνεται στους πελάτες του ΧΚΠ να αποφεύγουν για δική τους ασφάλεια δασκάλους μη συνεργάτες άρα και μη ελεγμένους από το ΧΚΠ ως προς τα τυπικά τους προσόντα.

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α)Πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή χιονοδρομίας από την αρμόδια αρχή (Γ.Γ. Αθλητισμού).
β) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος υπηρεσιών παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας/ Α.Φ.Μ και θεωρημένο μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δάσκαλος θα παρέχει υπεύθυνα τις υπηρεσίες του προς τους πελάτες - χιονοδρόμους και θα τηρεί τους Γενικούς όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ, όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
 
Γ. Λοιποί όροι για σχολές και ανεξάρτητους εκπαιδευτές χιονοδρομίας
 
 1. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές που συνεργάζονται με το ΧΚΠ θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας σε πελάτες του ΧΚΠ στους δύο ειδικά διαμορφωμένους και περιφραγμένους εξωτερικούς χιονοσκεπείς χώρους διδασκαλίας που διαθέτει το ΧΚΠ στις εγκαταστάσεις του ως εξής: Έναν στη θέση «Κελάρια 1950» (εκτάσεως περίπου 1.500m²) και έναν στην θέση «Φτερόλακα 1840» (εκτάσεως περίπου 1500m²), καθώς και σε όλα τα χιονοδρομικά πεδία του ΧΚΠ. Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου θα διαπιστώνεται παράδοση μαθημάτων από μη συνεργαζόμενο με το ΧΚΠ δάσκαλο (εξαιρούνται σχολεία και αθλητικοί σύλλογοι ΕΟΧ), θα γίνονται οι σχετικές συστάσεις και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα διακόπτεται η ισχύς του εισιτηρίου του διδάσκοντα.
 2. Κάθε συνεργαζόμενη σχολή ή ανεξάρτητος δάσκαλος θα επιτρέπεται να συναλλάσσεται με τους πελάτες καθώς και να αναγράφει-αναρτά την ονομασία -λογότυπο της/του μόνο στον προσδιορισμένο χώρο για σχολές και δασκάλους σκι και πουθενά αλλού.
 3. Διαφημιστικές πινακίδες η άλλες ενέργειες διαφημιστικής προβολής θα απαγορεύονται αυστηρά.
 4. Κάθε σχολή θα έχει την δική της ομοιόμορφη ενδυμασία, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά η επίσημη επωνυμία της. Όλοι οι δάσκαλοι ανεξαιρέτως, μεμονωμένοι και σχολών, υποχρεούνται να φέρουν κάρτα με τα ονομαστικά τους στοιχεία.
 5. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές χιονοδρομίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των ατόμων τα οποία εκπαιδεύουν και σε περίπτωση ατυχήματος εν ώρα διδασκαλίας υποχρεούνται να βοηθούν τους πιστέρ του ΧΚΠ, στην περίθαλψη και στη μεταφορά του τραυματία, έως το σημείο παραλαβής από το ασθενοφόρο.
 6.  Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές, όταν διενεργούν μαθήματα εκτός των οργανωμένων εγκαταστάσεων ΧΚΠ (off-pisteski, freeride, skitourκλπ) υποχρεούνται να φέρουν και τον ανάλογο εξοπλισμό ασφαλείας – διάσωσης από αλπικούς κινδύνους.
 7. Όλοι οι δάσκαλοι θα έχουν δικαίωμα να παρακάμπτουν την σειρά αναμονής μόνο στους αναβατήρες Αίολο, Παν, και Baby1,2,3,4 όπου οι μαθητές είναι αρχάριοι και μικρά παιδιά και η βοήθεια για την ασφαλή επιβίβασή – αποβίβαση εκ μέρους των εκπαιδευτών είναι υποχρεωτική.
 8. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι θα έχουν δικαίωμα χρήσης πίστας διεξαγωγής αγώνων ή προπόνησης με τους μαθητές τους (σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι, ατομικές προπονήσεις), κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Διεύθυνση ΧΚΠ.
 9. Όλοι οι επαγγελματίες εκπαιδευτές των σχολών ή μεμονωμένοι θα τηρούν τους Γενικούς Όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ, όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
 10. Σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, η οποία θα ελέγχεται από την Δ/νση ΧΚΠ,  σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους θα διακόπτεται η συνεργασία του ΧΚΠ με την σχολή ή τον δάσκαλο, χωρίς επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.