Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Παραγραφή αξιώσεων δήμων και άσκηση αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης


25.10.11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 76 του Β.Δ. της 24.9/20.10.58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ΑΝ 344/1968: «Ο χρόνος της παραγραφής των αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων είναι είκοσι ετών, αρχόμενος από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς. Κατ` εξαίρεσιν αι προερχόμεναι εκ φόρων εν γένει, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας παραγράφονται μετά πενταετίαν ως ανωτέρω»

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.2 ΠΔ 774/80 ο δημοτικός ταμίας έχει προσωπική ευθύνη να ασκήσει τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (Κ.Ε.Δ.Ε), για τη διασφάλιση της είσπραξης των εσόδων, διαφορετικά καταλογίζεται για κάθε ποσό που δεν εισπράχθηκε ή υπέπεσε σε παραγραφή και για το οποίο δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα είσπραξης.
Με το άρθρο 277 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ 3 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: 

"1.Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
2.Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη τούτων.
3.Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην επιτροπή του άρθρου 232 του παρόντος για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων".

Πάρα πολλοί δήμοι δεν εφαρμόζουν τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης σε βάρος των οφειλετών τους με αποτέλεσμα αφενός μεν να παραγράφονται οι οφειλές και αφετέρου, ιδίως μετά την ανωτέρω διάταξη σχετικά με τον έλεγχο της είσπραξης των εσόδων από το ελεγκτικό συνέδριο, να υπάρχει μεγαλύτερος από ποτέ ο κίνδυνος καταλογισμού των ποσών αυτών.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να προβούν άμεσα σε  όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων προκειμένου να μην παραγραφούν  οι αξιώσεις του Δήμου.
Γιάννης Πατσαντάρας