Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Σύγκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 19/2/2013 στο Δήμο Δ.Α.Α.

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Εκτελεστικής Επιτροπής
ΣΧΕΤ.: άρθρο 62 «Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής» του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δίστομο, θα συγκληθεί η Εκτελεστική Επιτροπή, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):
  1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας Οικονομικού έτους 2013 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ