Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Αξιοποίηση του νερού της πηγής ΑΠΑΝΩΤΙΑ στο Ζεμενό Αράχωβας

 O μηχανικός του Δήμου κ. Παπαδρόσος είπε τα εξής:
«Η μελέτη αυτή συντάχθηκε προκειμένου να γίνει καλλιέργεια της πηγής ΑΠΑΝΩΤΙΑ που βρίσκεται στα όρια του Δήμου μας και η οποία χρησιμοποιείται για την ύδρευση της περιοχής Ζεμενού-Αράχωβας. Πιο συγκεκριμένα θα απομακρυνθούν τα χώματα που έχουν φράξει μέρος της πηγής, στη συνέχεια θα κατασκευαστεί λιθορριπή προστασίας κατάντι της πηγής με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό να οδηγείται, χωρίς να χάνεται, στο φρεάτιο υδροληψίας. Πάνω από το φρεάτιο υδροληψίας θα κατασκευαστεί οικίσκος με οπλισμένο σκυρόδεμα για την προστασία της πηγής και τέλος η περιοχή θα περιφραχτεί ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ζώα που μπορεί να μολύνουν τη πηγή. Στο φρεάτιο υδροληψίας θα τοποθετηθεί σωλήνα καθαρισμού από πολυαιθυλένιο.»