Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 30/3 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Υ.Γ. 1Ο : Λόγω της απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ.κ. Ευσταθίου Γιαννέλου και Γεωργίου Κεφάλα στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικόλαος Βαλαούρας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 69 του Ν. 3852/2010.
Υ.Γ. 2Ο : Τα εκκρεμή θέματα θα συζητηθούν στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 6 Απριλίου 2015.
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 30η Μαρτίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή και τοποθέτηση υδρονομέων άρδευσης ελαιώνα Δ.Ε. Αράχωβας για την αρδευτική περίοδο 2015. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ}
Θέμα 2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στη Γεν. Συνέλευση του Περ. ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 4ο: Έγκριση του από 13.3.2015 πρακτικού της Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 5ο: Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή παραχώρησης χρήσης δύο απορριμματοφόρων οχημάτων άνευ ανταλλάγματος από τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση της αριθμ. 7/2015 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4m3» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Έγκριση υποβολής επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου και επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4m3» στο «Πράσινο Ταμείο» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 ποσού 2,00 € για το έργο "ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΣΤΡΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 ποσού 7.140,00 € για την άδεια λειτουργίας για το έργο "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ" και σχετική τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 ποσού 6.983,01 € για συντήρηση δημοτικής οδοποιίας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 ποσού 500,00 € για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 13ο: Τροποποίηση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 ως προς τον τίτλο του Κ.Α. 00.6142.009 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 ποσού 3.800,00 € για αμοιβές ειδικών συνεργατών. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 και έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 16ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης πρ/σμου 4ου τριμήνου 2014. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 17ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28 € του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ). {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.207,50 € του ΥΠΕΣ από ΣΑΤΑ 2015(2η εντολή). {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 19ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.951,85 € του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 20ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας Κ/Χ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ με απ΄ευθείας ανάθεση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 21ο: Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ"ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" με το ποσό των 16.000,00 €. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 22ο: Διάθεση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στον ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 23ο: Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο Υποκατάστημα της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο Δίστομο. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
          Γιαννέλος Ευστάθιος