Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρω-Δικαστήριο για παράνομες κρατικές ενισχύσεις σε Αλουμίνιο Α.Ε & καζίνο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν ανέκτησε κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες ήταν ασυμβίβαστες με τον κοινοτική νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράλειψη συμμόρφωσης σε δύο χωριστές αποφάσεις, με τις οποίες η Επιτροπή ζητούσε από την Ελλάδα να ανακτήσει τις ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις από τρία ελληνικά καζίνα και από την εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ».
Και στις δύο περιπτώσεις, δύο έτη μετά τις αποφάσεις της Επιτροπής τα συνολικά ποσά των ενισχύσεων δεν έχουν ακόμη επιστραφεί.

Όπως σημείωσε ο αρμόδιος για θέματα ανταγωνισμού επίτροπος Χοακίν Αλμούνια, τα κράτη μέλη έχουν διάφορες δυνατότητες υποστήριξης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ωστόσο, όταν οι ενισχύσεις παρέχουν στρεβλωτικά πλεονεκτήματα σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, χωρίς να εξυπηρετούν κανένα κοινό συμφέρον, πρέπει να ανακτώνται το ταχύτερο δυνατόν. «Αυτό είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των ίδιων των κανόνων», δήλωσε ο Ισπανός επίτροπος.
Όσον αφορά τα ελληνικά καζίνα, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το 2009 της υποβλήθηκε καταγγελία σχετικά με τη φορολόγηση των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ενώ σε ιδιωτικά καζίνα ίσχυε φόρος εισόδου 12 ευρώ ανά άτομο, στα δημόσια καζίνα Mont Parnès και Κέρκυρας και στο ιδιωτικό καζίνο Θεσσαλονίκης ο φόρος αυτός ήταν μόνο 4,8 ευρώ. Η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτή η διαφορετική φορολογική μεταχείριση παρέχει επιλεκτικό πλεονέκτημα σε αυτά και στερεί από το κράτος έσοδα, τα οποία διαφορετικά θα εισέπραττε. Ως εκ τούτου, τον Μάιο του 2011, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να ανακτήσει την ενίσχυση που παρέχεται από το 1999 και να θέσει τέλος στο συγκεκριμένο ασυμβίβαστο καθεστώς.
Επίσης, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τον Ιούλιο του 2011 είχε ζητήσει από την Ελλάδα να ανακτήσει ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση, που παρείχε με τη μορφή προτιμησιακών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, στην εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος», από τον Ιανουάριο 2007 ως το Μάρτιο 2008. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται σε 17,4 εκατ. ευρώ.
Και στις δύο περιπτώσεις, η Ελλάδα είχε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την απόφαση για να προβεί στην εκτέλεσή της.
Τον Νοέμβριο του 2012, ενάμιση έτος μετά τη λήψη της απόφασης, η Ελλάδα κατάργησε το μέτρο υπέρ των καζίνων. Για το καζίνο Mont Parnès και το καζίνο της Θεσσαλονίκης, οι εντολές ανάκτησης έχουν (ως προς το μεγαλύτερο μέρος τους, δηλαδή περίπου το 85-90 %) ανασταλεί από τα εθνικά δικαστήρια, κατά παράβαση της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για το καζίνο της Κέρκυρας, δεν έχει αναφερθεί καμία πληρωμή.
Όσον αφορά την Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ, η ενίσχυση δεν έχει ανακτηθεί μέχρι σήμερα. Η διαδικασία ανάκτησης ανεστάλη από εθνικό δικαστήριο, κατά σαφή παράβαση της νομοθεσίας της Ένωσης.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι δικαιούχοι και η Ελλάδα (στην περίπτωση των ελληνικών καζίνων μόνο) άσκησαν προσφυγή κατά των αποφάσεων της Επιτροπής του 2011 ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ. Ωστόσο, δεν έχουν ζητηθεί (ούτε εγκρίθηκαν) προσωρινά μέτρα και οι προσφυγές δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ανακτούν τις κρατικές ενισχύσεις που έχουν χαρακτηριστεί ασυμβίβαστες εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στη σχετική απόφασή της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι οι καθυστερήσεις στην ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων διατηρούν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκάλεσαν. Εάν ένα κράτος-μέλος δεν εφαρμόσει μια απόφαση ανάκτησης, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση απευθείας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν ένα κράτος-μέλος δεν συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να επιβάλει χρηματικές ποινές, σύμφωνα με το άρθρο 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.