Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19/3 στο Δήμο Δ.Α.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δ.Α.Α. στο Δημοτικό κατάστημα Διστόμου την  19 - 3 - 2013, ημέρα  Τρίτη και ώρα  12.30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα:
1. Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή των ακυρωμένων χρηματικών ενταλμάτων έτους 2012. (Εισηγητής: οικονομική υπηρεσία)
2. Διάθεση διαφόρων πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 (Εισηγητής: οικονομική υπηρεσία)
3. Διάθεση πίστωσης και ορισμός ορκωτού ελεγκτή για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης Κ.Κ.Ε.Α.Π.Α. (Εισηγητής: οικονομική υπηρεσία)
4. Διάθεση πιστώσεων, ορισμός υπολόγου και έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την εκτέλεση έργων επεκτάσεων φωτισμού της Δ.Ε.Η. (Εισηγητής: οικονομική υπηρεσία)
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013 (Εισηγητής: οικονομική υπηρεσία)
6. Κατάρτιση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού έτους 2012 (Εισηγητής: οικονομική υπηρεσία)
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (Εισήγηση: Οικονομάκης Παναγ.)        

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ