Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Κατάστημα Διστόμου


ΘΕΜΑ: Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης
ΣΧΕΤ.: άρθρο 76 του Νόμου 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου  2012 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δίστομο, θα συγκληθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
1.      Σκοπός της συνεδρίασης είναι η εξέταση των παρακάτω θεμάτων :
·        Γνωμοδότηση για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος  έτους 2012.
·         Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας οικονομικού έτους 2012.
2.      Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση.          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

                       
                                                                              
                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ