Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 19-12 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 19η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 234.116,28€ του ΥΠΕΣ από εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελλ. Δημοσίου (αρ. 27 Ν. 3756/2009) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 24.415,00€ του ΥΠΕΣ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) 11η & 12η κατανομή {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}