Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ.18/4 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 18η Απριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα:  Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2013 Δήμου  ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ}

Θέμα 1ο: Εκλογή και τοποθέτηση υδρονομέων άρδευσης ελαιώνα Δ.Ε. Αράχωβας για την αρδευτική περίοδο 2016 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚ. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}
Θέμα 2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 3ο: Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάσει τις διατάξεις της περ. κ' παρ. 2 του αρ. 12 του Ν. 4071/2012 (μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 5ο: Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016 και σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 7ο: Υποβολή πρότασης με τίτλο "Υλοποίηση της Μόνιμης Έκθεσης του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας" στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 8ο: Προγραμματική σύμβαση για διαγράμμιση δημοτικών οδών του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας με την Π.Ε. Βοιωτίας της Περ. Στ. Ελλάδας {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 9ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 10ο: 'Εγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ 10Ης ΙΟΥΝΙΟΥ».  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 11ο: Ανανέωση μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΚΕΦΑΛΗ Αντίκυρας  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 12ο: Ανανέωση μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΜΠΑΡΔΑΝΗ της κτηματικής περιφέρειας Διστόμου.  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 13ο: Ανανέωση μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ της κτηματικής περιφέρειας Διστόμου.  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 14ο: Εξέταση της 8/2016 απόφασης του τοπικού συμβουλίου Διστόμου περί "Παραχώρηση οικογενειακού τάφου" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 15ο: Εξέταση της 1/2016 απόφασης του τοπικού συμβουλίου Στειρίου  περί "Παραχώρηση τάφου για δωρεάν ενταφιασμό Ηρακλή Ιω. Μπέλλου" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 16ο: Διάθεση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στον ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 17ο: Διάθεση πίστωσης για δαπάνες  πολιτιστικής  και τουριστικής προβολής του Δήμου» ποσού 10.633,35 € {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 18ο: Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολική  Επιτροπή Β' θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 20ο: Αντικατάσταση μέλους στην  Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 21ο: Συγκρότηση Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης εκποιουμένων κτημάτων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 22ο: Γενική ενημέρωση για συνεδριακό κέντρο Αράχωβας- παρουσίαση σχετικής έκθεσης και λήψη απόφασης σύμφωνα με την οποία θα υποστηριχτούν τα συμφέροντα του Δήμου από τον δικηγόρο. {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}
Θέμα 23ο: Εισπραξιμότητα εσόδων Δήμου {Εισηγητής: ΑΘ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ}