Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Μετονομασία της «Αλουμίνιον Ανώνυμος Εταιρεία» σε «Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.»

 Εγκρίθηκε, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 20250/14 Σχετ 19174/18/01.08.2014 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών-η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ την 01.08.2014 και κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το με αρ. πρωτ. 108715/25.08.2014 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΕΒΕΑ-η τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της «Αλουμίνιον Ανώνυμος Εταιρεία», θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Μυτιληναίος.
Η εταιρεία επανέφερε την ιστορική επωνυμία της «Αλουμίνιον της Ελλάδος Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρία ΒΕΑΕ» («Aluminium of Greece Industrial and Commercial Societe Anonyme») και το διακριτικό τίτλο της «Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» («Aluminium of Greece»).