Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 24η Ιανουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Σύσταση επιτροπής αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 2ο: Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων, Προμηθειών και Εργασιών. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 5ο: Έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων κ.λ.π. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 6ο: Εξέταση αιτήματος του εκκαθαριστή της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ για παράταση της εκκαθάρισης. {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση εκθέσεως ελέγχου ορκωτών λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων απογραφής έναρξης χρήσης 2011. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 3.690,00€ για εργασίες ελαιοχρωματισμού αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 27.269,10€ για για συντήρηση λογισµικού υλικού. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 52,69€ για δημοσίευση στα ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 200,00€ για εξόφληση Ν. Σαλαπατάρας & ΣΙΑ ΟΕ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 204,68€ για δημοσίευση στα ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 39,57€ για εξόφληση Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη Α.Ε. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 298,00€ για συνδρομή στον ΟΔΗΓΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 1.476,80€ για πληρωμή ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 442,80€ για προμήθεια σχαρών από την IFAISTOS ART METAL. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 82.835,66€ για ξόφληση 1ου λογαριασμού της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου "Αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων - έργα βελτίωσης υπαρχόντων" - Κλειστό Γυμναστήριο Αντίκυρας) {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 430,50€ για αμοιβή δικηγόρου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 432,96 για αμοιβή δικηγόρου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 14.796,00€ για εξόφληση τιμολογίου 17/2010 "Δοσομετρικά συστήματα & υγρά για ΜΕΑ". {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 21ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 5.719,50€ για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 22ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 9.836,06€ για προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 23ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 13.481,90€ για προμήθεια σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού για χοιρινά. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 24ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 14.022,00€ για προμήθεια σωλήνων ύδρευσης. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 25ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 20.000,00€ για οφειλή στον ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 26ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 7.207,80€ για το έργο «Καθαρισμός ρέματος "Πλόβαρμα» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 27ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 7.207,80€ για το έργο «Καθαρισμός αγροτικής οδοποιίας στη θέση Γάντζες». {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 28ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 5.280,00€ για οφειλές από μισθώματα κτιρίων αποθήκης για ΔΕ Διστόμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 29ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 9.110,20€ για αμοιβή για τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ΤΑΛΑΝΤΟΝ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 30ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 31.557,95€ για εξόφληση οφειλής για δρομολόγια για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ του Δήμου Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 31ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 8.017,70€ για εξόφληση οφειλής για μεταφορά μελών του ΣΧΟ Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 32ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 1.962,77€ για εξόφληση οφειλής πρώην Δήμου Αράχωβας για την προμήθεια υλικών καθαρισμού για το Βιολογικό Σταθμό. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 33ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 9.570,00€ από ΤΑΠ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 34ο: Αποδοχή χρηματοδότησης με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 και κατανομή στις σχολικές επιτροπές ποσού 56.045,43€ για θέρμανση σχολικών μονάδων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 35ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 22.600,00€ για αποκομιδή απορριμμάτων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 36ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 500,00€ για εξόφληση οφειλής για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων οικ. έτους 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 37ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.856,60€ από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για τη μεταφορά μαθητών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 38ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.640,00€ από τέλη διαφήμισης. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 39ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.300,00€ από φόρο ζύθου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 40ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.130,70€ από ΚΑΠ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 41ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 25.980,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ (13η εντολή 2013). {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 42ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου και των νομικών του προσώπων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 43ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 44ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: Π. ΦΛΩΡΟΣ}
Θέμα 45ο: Διάθεση πίστωσης 300,00€ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 46ο: Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ". {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σύρου Ελένη