Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για το έργο"Eκσυγχρονισμός των Αναβατήρων του Χ.Κ. Παρνασσού"

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, ολοκληρώθηκε και έγινε δεκτό το αποτέλεσμα του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του φακέλου του έργου "Εκσυγχρονισμός των Αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού" που διενεργήθηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο αναθέτων φορέας του εν λόγω έργου είναι η Ελληνική Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. Ο προϋπολογισμός του ήταν 17 εκατ. Ευρώ πλέον ΦΠΑ και με την προσφερθείσα έκπτωση κατέληξε περίπου στα 15,3 εκατ. Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες η ανάδοχος εταιρείας του έργου θα πρέπει να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εγγυητικές επιστολές ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης.