Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                    
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 3η Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς η συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2017 στην οποία είχατε κληθεί με την αριθμ. 968/24.2.2017 πρόσκληση προέδρου αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας:

Θέμα 1ο: Μερική τροποποίηση της αριθμ. 224/2016 απόφασης Δ.Σ. περί "Μερική τροποποίηση της αρ. 84/2016 απόφασης Δ. Σ. περί έγκριση   σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου  για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΡΩΟΥ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ». {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στο  ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014-2020  και λήψη σχετικών αποφάσεων {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 3ο: Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περ. κ’ παρ. 2 του αρ. 12 του Ν. 4071/2012 (μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την επάρκεια ή μη του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ για την άσκηση αρμοδιοτήτων κοινωνικής πρόνοιας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 5ο: Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 6ο: Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 7ο: Έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου 2017, θέσεις υδρονομέων κ.λ.π. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}
Θέμα 8ο: Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΔΑΑ περί "Κατάρτιση και ψήφιση πρ/σμου έτους 2017 της ΚΔΕΤΠΔΑΑ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 9ο: Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης  της ΚΔΕΤΠΔΑΑ  σύμφωνα με την αριθμ. 2/2017 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 10ο: Καθορισμός εδρών ταξί εντός των ορίων του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Λ. ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 11ο: Τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού 2016 (Δ ΤΡΊΜΗΝΟ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 193.444,56€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Α, Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}