Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Δείτε ζωντανά στις 7 μέσω live streaming το Δ.Σ στο Δίστομο


Watch live streaming video from esterea at livestream.com
Θέμα 1ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών ΕΚΠΟΤΑ Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 2ο: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 6ο: Συγκρότηση Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 25.192,31 € του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28 € του ΥΠΕΣ από Α' κατανομή ΚΑΠ 2015. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.207,50 € του ΥΠΕΣ από ΣΑΤΑ 2014 (11η κατανομή). {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.580,00 € του ΥΠΕΣ από ΤΑΠ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 6.040,00 € του ΥΠΕΣ από τέλη διαφήμισης. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.509,69 € του ΥΠΕΣ σύμφωνα με το αρ. 27 του Ν. 3756/2009. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.440,00 € του ΥΠΕΣ από φόρο ζύθου. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 15ο: Έγκριση διενέργειας για την απευθείας ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τις Δημοτικές Ενότητες Αράχωβας – Διστόμου και Τοπικής Κοινότητας Στειρίου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. κ. ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της νομικής μορφής του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας σε Α.Ε. του αρ. 265 του ΚΔΚ, σύμφωνα με το αρ. 16 του Ν. 4071/2012, έγκριση του καταστατικού της, εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γεν. Συνέλευση. {Εισηγητές: ΑΝΤΙΔ. κ. ΛΑΓΟΣ Δ. & Δ.Σ. κ. ΜΠΕΛΛΟΣ Θ.}
Θέμα 17ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 της Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α . κ. Σύρος Ι.}
Θέμα 18ο: Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012. έτους 2015 της Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. κ. Σύρος Ι.}
Θέμα 20ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 της Δ.Α.Α. Α.Ε. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ. κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 21ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 με το ποσό των 20.008,00€ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Συνεργασία Τοπικών Φορέων για την Γλωσσική και Επιμορφωτική Εκπαίδευση (Cooperation Local Authorities for Vocational and Educational Training- CLAVET)».{Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}.