Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Προκύρηξη διαγωνισμού στο Χ.Κ.Παρνασσού για τη λειτουργία επιχείρησης μαζικής εστίασης & αναψυχής

Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (στο εξής ΕΤΑΔ Α.Ε.), προκηρύσσει ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά την υπ’ αρ. 425/19.09.2013 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (θέμα 8οΒ) για την εκμίσθωση χώρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (ΧΚΠ) για τη λειτουργία επιχείρησης μαζικής εστίασης & αναψυχής, διάρκειας αφενός μεν μέχρι την 30.06.2018 για τις εγκαταστάσεις Κελλάρια (1750 και 1950) καθώς και για τους χώρους ανάπτυξης προαιρετικών χρήσεων που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού, αφετέρου δε μέχρι την 30.06.2015 με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος για τις εγκαταστάσεις Φτερόλακα. Βασική επιδίωξη της ΕΤΑΔ είναι να συμβληθεί με κατάλληλο επιχειρηματικό σχήμα το οποίο θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για την υποστήριξη του ΧΚΠ στο σύνολο των χώρων που αποτελούν αντικείμενο της μίσθωσης.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Φυσικά ή/και Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στη διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης και παρουσιάζουν για κάθε μία από τις δύο τελευταίες χρήσεις Κύκλο Εργασιών άνω των 200.000 € στο άνω αντικείμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προμήθεια του τεύχους της προκήρυξης από το διαγωνιζόμενο ή στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, από ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, ως ακολούθως:
Το σχετικό τεύχος της προκήρυξης θα διατίθεται από τα γραφεία της ΕΤΑΔ (Βουλής 7, 7ος όροφος, γραφεία 709), από 10 Οκτωβρίου 2013 έως και 25 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 09:00π.μ. έως και 15:00μ.μ., έναντι ποσού 80€, το οποίο θα κατατίθεται στο Ταμείο της εταιρείας (γρ. 210).
Οι φάκελοι προσφοράς θα υποβληθούν την 30 η Οκτωβρίου 2013, από ώρες 09:00π.μ. έως και 11:30π.μ. στην έδρα της ΕΤΑΔ Α.Ε. (Βουλής 7, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 214, Πρωτόκολλο ΕΤΑΔ Α.Ε). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12.00μ.μ στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε. (σε χώρο που θα ανακοινωθεί, την ίδια μέρα, στο Γενικό Πρωτόκολλο της εταιρείας, γραφείο 214.)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Ν. Δημητριάδη ή την κ. Χ. Μπασδέκη στα τηλέφωνα 2103339538 και 2103339420 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ndimitr@etasa.gr και hbasdek@etasa.gr αντίστοιχα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ