Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στην Αράχωβα


«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ“ΤΟΥΜΠΡΗ”, “ΚΟΥΤΠΟΣ” ΚΑΙ “ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ– ΑΡΑΧΟΒΑΣ–ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόσκλησης του Υπουργείου ΠΕΚΑ.
 Σύμφωνα με την υπ. αριθ. οικ. 169058/Π111/10-06-2011 Πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), οι αποκαταστάσεις των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στις περιοχές «Τούμπρη», «Κούτπος» και «Μαύρα Λιθάρια» του δήμου μας δύναται να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

O Δήμος μας, προκειμένου να ωριμάσει την Πράξη αυτή θα πρέπει να προχωρήσει τις διαδικασίες για την έγκριση των όρων Προκήρυξης και τους διαγωνισμούς από την Οικονομική Επιτροπή της κάτωθι μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική Αποτύπωση, ΤΜΠΑ, Οριστική Μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης ΧΑΔΑ στις περιοχές “Τούμπρη”, “Κουτπός” και “Μαύρα Λιθάρια”, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας».


Το Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσισε Ομόφωνα
1) ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για χρηματοδότηση των μελετών και των έργων που θα συμπεριληφθούν στην Πράξη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ “ΤΟΥΜΠΡΗ”, “ΚΟΥΤΠΟΣ” ΚΑΙ “ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ.
2) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Δήμαρχο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο Δήμος μας, να υποβάλει πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ, για την ένταξη και χρηματοδότηση της μελέτης και του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ “ΤΟΥΜΠΡΗ”, “ΚΟΥΤΠΟΣ” ΚΑΙ “ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ».
3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους ως εξής:
από το με ΚΑ Κ.Α. 9/9111 αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει το ποσό των 1.230,00 € ως εξής:
μεταφέρει το ποσό των 1.230,00 € (με ΦΠΑ 23%) στο σκέλος των εξόδων και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ 25/7413.052 για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική Αποτύπωση, ΤΜΠΑ, Οριστική Μελέτη και ΑΔΑ: 45ΠΧΩ9Σ-ΖΝΛ Τεύχη Δημοπράτησης ΧΑΔΑ στις περιοχές “Τούμπρη”, “Κουτπός” και “Μαύρα Λιθάρια”, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας»,
4) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011, εγγράφοντας σ' αυτό και την ανωτέρω μελέτη.